Книги по психологии

Психологічні перспективи
Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название
1 FRIENDSHIP AND INTIMACY IN THE STUDENT’S AGE: GENDER APPROACH
2 PEDAGOGY STUDIES IN TIMES OF EDUCATION REFORMS
3 YOUNG SUICIDAL PEOPLE - THEIR EMOTIONAL CHARACTERISTICS
4 ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДОШКІЛЬНЯТ ІЗ ГРДУ
5 ІНТЕРВ’ЮЕРСЬКИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ОСОБИСТОСТІ
6 ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ АУТИЧНИХ ДІТЕЙ
7 ІНТРАПСИХІЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК НАСЛІДОК ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ
8 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ ВИЗНАЧЕННЯ
9 АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК ФАКТОР ВІКТИМІЗАЦІЇ
10 АКТИВІЗОВАНІСТЬ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
11 АНАЛІЗ ГАНДИКАПНИХ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ «Я ЗУСТРІВ ІНВАЛІДА»
12 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
13 БІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
14 БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО-ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ
15 ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
16 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я І ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
17 ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
18 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО В ИНТЕЛЛЕКТЕ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ
19 ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ САМОЕФЕКТИВНОСТІ З ОСОБИСТІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
20 ВКЛАД Н. Н. ЛАНГЕ - УЧЁНОГО И ПЕДАГОГА В РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ
21 ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
22 ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НА УЯВЛЕННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОЇ СІМ’Ї В ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
23 ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ЗАКАРПАТТЯ
24 ВПЛИВ ДЕПРИВАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
25 ВПЛИВ ДЕПРИВАЦІЇ СНУ ТА ІНШИХ ДЕПРИВАЦІЙНИХ МОДИФІКАЦІЙ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
26 ВПЛИВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ НА МОВЛЕННЄВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
27 ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЖУРНАЛІСТІВ
28 ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ НА ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
29 ВПЛИВ СІМ’Ї НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ ПІДЛІТКІВ
30 ВПЛИВ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ НА СТАНОВЛЕННЯ “Я”-КОНЦЕПЩЇ ДІТЕЙ
31 ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ПОРУШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ
32 ГІПЕРАКТИВНИЙ РОЗЛАД ІЗ ДЕФІЦИТОМ УВАГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
33 ГЕНЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АГРЕСІЇ В ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ
34 ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ ТА СТАВЛЕНЯ ДО ГРОШЕЙ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
35 ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ: МЕДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
36 ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДИКИ “Я І МОЯ ДИТИНА” У РОБОТІ З ПОРОДІЛЛЯМИ ТА МАТЕРЯМИ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
37 ДІАГНОСТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
38 ДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ
39 ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
40 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
41 ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ
42 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ОСОБИСТІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СУБ’ЄКТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ТА ЙОГО ПРОВІДНИМ ДРАЙВЕРОМ
43 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
44 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СКЛАДНИКА В СТРУКТУРІ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
45 ДУХОВНІ ПРАКТИКИ ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД СУСПІЛЬСТВА
46 ЕГО-СТАНИ ОСОБИСТОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ ПІДЛІТКІВ
47 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З АУТИЧНИМИ ДІТЬМИ В ПРОЦЕСІ СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ Й ТЕРАПІЇ
48 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
49 ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА В ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
50 ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНЯ ТА ПЕДАГОГА
51 ЗДОРОВ’Я - ХВОРОБА: ПОЛЮСИ КОНТИНУУМУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
52 КОЛІР У ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ЧИННИКИ КОЛІРНИХ ПЕРЕВАГ
53 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
54 КОМПОНЕНТИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОЯВУ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
55 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕТНІЧНО ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
56 КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
57 КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ’Я
58 ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ЗАКОНОВ ПСИХОЛОГИИ
59 МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ
60 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА У ВЗРОСЛЫХ С ПОСТРОЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
61 МЕДИТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОСЯГНЕННЯ ПОВНОТИ БУТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
62 МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ЯК КРИТЕРІЙ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ
63 МОДЕЛЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
64 МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
65 МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА МОРАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКІВ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ І ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ
66 НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
67 НАРАТИВНИЙ ДОСВІД VIS-À-VIS ЗДОРОВ’Ю ОСОБИСТОСТІ
68 НЕВЕРБАЛЬНІ ПРОЯВИ ОБМАНУ В НЕПОВНОЛІТНІХ
69 НЕВРОГЕНЕЗ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
70 ОБРАЗ ПРОФЕСІОНАЛА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
71 ОРТОРЕКСИЯ НЕВРОЗА - ЛИЧНЫЕ ЧЕРТЫ И СЕМЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
72 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
73 ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В РІЗНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
74 ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІАЛЬНО СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ: ЕМОЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я СПІВРОБІТНИКІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ
75 ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
76 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРЕАТИВНОСТІ З КОГНІТИВНИМИ ТА ОСОБИСТІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТУДЕНТІВ
77 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ТРЕНІНГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
78 ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ
79 ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ТА ДЕФІЦИТОМ УВАГИ
80 ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОДИНАХ ЖІНОК ІЗ СИНДРОМОМ “ЕМОЦІЙНОГО ХОЛОДУ”
81 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО МАРГІНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
82 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
83 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТУСНОГО РАНГУ
84 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОМОТОРИКИ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
85 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ АУТИЧНИХ ДІТЕЙ
86 ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СИТУАЦІЙ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
87 ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОРНИХ ПРОЯВІВ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
88 ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДО ECTS
89 ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
90 ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
91 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ
92 ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСІБ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ВИРАЖЕНІСТЮ ФАСИЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕТАПІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СУСПІЛЬСТВІ
93 ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
94 ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В ЗАРУБІЖНІЙ НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ
95 ПОВЕДІНКА ТИПУ А ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СУБ’ЄКТИВНОЇ КАРТИНИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
96 ПОВНОЦІННО РОЗВИНЕНА ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я
97 ПОЗИТИВНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ - ЗАПОРУКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
98 ПОЛІТИЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ
99 ПОЛОРОЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОПАТОГЕНЕЗА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦИТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
100 ПОНЯТИЕ ЗДОРОВЬЯ В РАКУРСЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
 
<< Начало < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 2