Книги по психологии

Психолінгвістика
Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название
201 О ПСИХИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА И РЕЧИ
202 О РАННЕМ ЕСТЕСТВЕННОМ БИЛИНГВИЗМЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
203 ОБРАЗ “ЛЮДСЬКОГО ЄСТВА” ЯК НАЙВИЩОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ У ТВОРАХ М. ВІНГРАНОВСБКОГО ДЛЯ ДІТЕЙ (образ мовної особистості)
204 ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ И ВЫРАЖЕННОСТЬ В РЕЧИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ
205 ОБЫДЕННОЕ ЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИКИ
206 ОВЛАДЕНИЕ РЕБЕНКОМ РАННЕГО ВОЗРАСТА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ (на материале лонгитюдного исследования)
207 ОНОВЛЕННЯ ВИХОВНИХ ПСИХОКОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ПТНЗ
208 ОСВОЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ РЕЧИ РУССКО-ИСПАНСКИМИ БИЛИНГВАМИ (ОШИБКИ В ДИКТАНТЕ)
209 ОСМИСЛЕНЕ ПІЗНАННЯ ДІЙСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ВНЗ
210 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
211 ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЛОВОЧНОГО КОМПЛЕКСУ ХРОНІКАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ (на матеріалах інформаційних передач першої програми національної радіокомпанії України)
212 ОСОБЕННОСТИ АЛЛИТЕРАЦИИ В ЭПИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ ОЛОНХО “ЭЛЭС БООТУР” П. ОГОТОЕВА
213 ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
214 ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОСНОВАМИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
215 ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА РЕБЕНКОМ
216 ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ И ПЕДАГОГОВ
217 ОСОБИСТІСНА СВІДОМІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
218 ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПТДХТД У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
219 ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУТТЯ Й СПРИЙМАННЯ СЛОВА В ІНШОМОВНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
220 ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
221 ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОСТІ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТА її ВПЛИВ НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
222 ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОЇ ПАЛІТРИ У МІСЦЕВІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПРЕСІ 60 - 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
223 ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
224 ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ (АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
225 ОСОБЛИВОСТІ МОВИ САЙТІВ НОВИН: ПОГЛЯД ПСИХОЛІНГВІСТА
226 ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО СИНТАКСИСУ МІРКУВАНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
227 ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ Ю. ЩЕРБАКА «ВІДКРИТТЯ»)
228 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
229 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
230 ОТ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 2.0 К ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ 3.0: QUO VADIS?
231 ПІЗНАВАЛЬНО-ВИХОВНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ПТНЗ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
232 ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ)
233 ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРОСТЫХ КАУЗАТИВНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ
234 ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В ПОЗИЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕГО
235 ПЕРИФРАЗИ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
236 ПЛАНУВАННЯ ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ
237 ПОЗИТИВНА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
238 ПОНИМАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА В КОНТЕКСТЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
239 ПОНЯТИЕ «КОММУНИКАЦИЯ»
240 ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ИНФОРМАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
241 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ОПЕРАЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ТА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
242 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ КОНЦЕПТІВ РОБОТА/WORK В ЕТНІЧНІЙ СВІДОМОСТІ НОСІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
243 ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ТЕКСТ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЧИТАННЯ
244 ПОХВАЛА ЯК СУБЖАНР УРОКУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
245 ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ В ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ
246 ПРЕСУППОЗИЦИЯ И ИМПЛИКАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАРАДОКСАЛЬНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
247 ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
248 ПРИНЦИПИ СУГЕСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСКУРСІВ ДЕСТРУКТИВНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РУХУ ФАЛУНЬ ДАФА)
249 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА - СУБ’ЄКТА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
250 ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВО-МИСЛИННЄВОГО ПРОЦЕСУ В ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ
251 ПРОБЛЕМА СПРИЙМАННЯ Й РОЗУМІННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
252 ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
253 ПРОБЛЕМИ МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ І ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГІЗМУ ОСОБИСТОСТІ
254 ПРОВІДНІ НЕЙРОПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЗКУ ПЕРЕКЛАДАЧА
255 ПРОГРАМА ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ
256 ПРОПОЗИЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ЯК ОСНОВА ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
257 ПРОФІЛІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
258 ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСКУРС ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСІБ ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ
259 ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА ЯК АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ
260 ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТА В ОСВІТНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
261 ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В СТРУКТУРЕ СОЗНАНИЯ ИНДИВИДОВ
262 ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В РЕЧЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДТЕКСТОВОМ УРОВНЕ
263 ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА В РАССКАЗАХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
264 ПСЕВДОНІМ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ
265 ПСИХО ЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧИТАННЯ В СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
266 ПСИХО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИХ ВИГУКІВ
267 ПСИХОДИНАМІЧНА ПАРАДИГМА ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
268 ПСИХОЛІНГВІОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА”
269 ПСИХОЛІНГВІСТИКА - ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ПОЛІТИКА ПАРТНЕРСТВА
270 ПСИХОЛІНГВІСТИКА, МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОСОБИСТІСТЬ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ГЕНЕЗИ ДИТИНИ
271 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ АСОЦІАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
272 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИШІВ
273 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ СУДЖЕНЬ
274 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ БУДУВАТИ МІРКУВАННЯ
275 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
276 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
277 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ДІАГНОСТИКА КСЕНОФОБІЇ В ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ
278 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
279 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЕГОЦЕНТРИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЖАНА ПІАЖЕ
280 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НЕМОВНОМУ ВНЗ
281 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
282 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО - КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ФРАЗЕОЛОГІЇ
283 ПСИХОЛИНГВИСТИКА: ВЗГЛЯД НОВОГО ВРЕМЕНИ
284 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ПО МОДЕЛИ ОНТОГЕНЕЗА
285 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПОЛЯРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА
286 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ “ЛИЧНОСТЬ” В ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ
287 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО ДОКУМЕНТА МЕТОДАМИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА И «ВСТРЕЧНОГО ТЕКСТА»[2]
288 ПСИХОЛОГ ТА КЛІЄНТ У ПСИХОСЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ОБРАЗУ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
289 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
290 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ БЛИЗНЮКІВ ПЕРІОДУ ДОРОСЛІШАННЯ
291 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТАКТУ В ПРОЦЕСІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
292 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ПРОЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ НЕЗАВЕРШЕНИХ РЕЧЕНЬ
293 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ
294 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ І ПСИХОЛОГІВ У ПЕРІОД ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ
295 ПСИХОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИТАННЯ ТЕКСТУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
296 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСІЇ В СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ВНЗ
297 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕКСТАМИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
298 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ В СИТУАЦІЇ БІЛІНГВІЗМУ (на матеріалі спогадів Б. Антоненка-Давидовича)
299 ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ЖУРНАЛІСТА
300 ПСИХОЛОГІЧНА Й ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ
 
<< Начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 5